fbpx

Persondatapolicy

För Wedin & Söderberg AB är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Wedin & Söderberg ABs följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Wedin & Söderberg ABs persondatapolicy avser att informera dig om vilken slags information som Wedin & Söderberg AB samlar in och hur informationen används.

Denna persondatapolicy beskriver hur Wedin & Söderberg AB, org.nr 559205-4737, med adress gatunamn, postnr och ort (”Wedin & Söderberg AB”), behandlar dina personuppgifter och de rättigheter du har i samband med detta enligt GDPR.

 1. INSAMLING AV UPPGIFTER OM DIG

Wedin & Söderberg AB samlar in uppgifter om dig på olika sätt, däribland genom att:

 • Du bokar tid för en synundersökning online.
 • Du skickar ett meddelande till en av våra anslutna butiker och blir registrerad som kund i syfte att genomgå syntest och/eller köpa våra produkter eller tjänster.
 • Du ingår ett abonnemangsavtal med Wedin & Söderberg AB
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller övrig marknadsföring, t.ex. genom deltagande i tävlingar eller kampanjer, inklusive via sociala medier som Facebook eller Instagram.
 • Wedin & Söderberg AB samkör och utökar uppgifterna om dig via Wedin & Söderberg ABs interna system, Wedin & Söderberg ABs webbplats och/eller sociala medier, som Facebook eller Instagram.

I samband med detta kan vi bland annat samla in följande personuppgifter:

 • Namn, identifierings- och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, personnummer).
 • Hälsouppgifter (uppgifter om din syn, t.ex. uppgifter om styrka på de valda produkterna).
 • Betalningsuppgifter i samband med ditt köp.
 • Din köphistorik
 • Inloggningsuppgifter på webbplatsen.
 • Uppgifter om din profil på webbplatsen, däribland personnummer, kreditkorts- och betalningsuppgifter, bokning av synundersökning, svar på frågeformulär m.m.
 • Meddelanden, svar på frågor och annan kommunikation mellan dig och Wedin & Söderberg AB.
 • Information om dig från sociala medier, inklusive Facebook.

Du kan läsa mer om Wedin & Söderberg ABs behandling av personlig information i samband med dina aktiviteter för webbplatsen i vår policy för cookies.

2. SYFTEN MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Wedin & Söderberg AB behandlar dina personuppgifter för specifika och begränsade syften. Behandlingen sker alltid i enlighet med gällande regler om dataskydd. Dina uppgifter kan behandlas i följande syften:

 • Tillhandahållande av tjänster till dig.
 • Administration av kundrelationen.
 • För att kunna ge en bättre service.
 • Förbättring av Wedin & Söderberg ABs produkter och tjänster.
 • Statistik och analys.
 • I samband med interna affärsprocesser, bl.a. bekräftelse av identitet och förebyggande av bedrägeri.
 • Marknadsföring, bl.a. sändande av nyhetsbrev och riktade marknadsföringsinsatser.
 • Övrig kommunikation med dig.

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan bland annat behandlas:

 • För att uppfylla ett avtal med dig.
 • För att uppfylla ett avtal mellan Wedin & Söderberg AB och dess anslutna butiker.
 • För att följa ett rättslig åtagande.
 • För att utföra en uppgift i samhällets intresse.
 • Mot bakgrund av ditt tidigare och uttryckliga samtycke, vilket ofta kommer att vara fallet i förhållande till behandlingen av dina hälsouppgifter och för användningen av dina uppgifter för marknadsföring.
 • Om de rör berättigade intressen och dessa väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Sådana legitima intressen kan vara förbättrande av vår service, våra produkter eller tjänster, statistik och analys eller att svara på dina meddelanden.

Hälsouppgifter betraktas som känsliga uppgifter och Wedin & Söderberg AB begränsar behandlingen av denna kategori av uppgifter så att behandling endast sker när det är nödvändigt i förhållande till syftet. Dina hälsouppgifter kan bland annat behandlas, om:

Du tidigare har givit ett uttryckligt samtycke till detta.

 • Behandlingen är nödvändig för att Wedin & Söderberg AB ska kunna följa tillämpliga skyldigheter på hälsoområdet.
 • För att skydda dina vitala intressen i fall du inte kan ge ditt samtycke.
 • Uppgifterna är uppenbart offentliggjorda av dig.
 • Wedin & Söderberg AB ska fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt krav.

4. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Wedin & Söderberg AB har behov av att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som behandlar personuppgifter för Wedin & Söderberg ABs räkning. Då sker det enligt avtal och den tredje parten får endast agera enligt Wedin & Söderberg ABs skriftliga instruktioner. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter i egna syften eller i något annat syfte än att bistå Wedin & Söderberg AB.

I den omfattning som Wedin & Söderberg AB lämnar ut dina uppgifter till andra tredje parter, för att dessa ska använda uppgifterna i egna syften, kommer detta endast att ske i enlighet med gällande regler för dataskydd och, om det krävs, med ditt föregående samtycke.

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till följande mottagare:

 • Wedin & Söderberg ABs centrala medlemsorganisation KlarSynt i Sverige AB.
 • Samarbetspartners, t.ex. distributör (PostNord), bank, betalningshanterare.

5. TIDSPERIOD FÖR FÖRVARING AV DINA UPPGIFTER

Wedin & Söderberg AB kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med respektive behandling.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Personuppgifter om dig som är prenumerant på tjänster (ej LinsBoxen eller andra KlarSynt koncept) sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta din prenumeration. Efter att prenumerationen har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning.  De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Wedin & Söderberg AB kan du avregistrera dig från utskick, länk för avregistrering bifogas alltid i utskicken vi gör.

6. BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER FÖR ANVÄNDNING TILL MARKNADSFÖRING

Om du aktivt samtycker via en opt-in lösning, till att motta marknadsföringsmaterial från Wedin & Söderberg AB, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i detta syfte.

Vår riktade marknadsföring kan vara baserad på din köphistorik, dina beteendedata (samlas in genom cookies på vår webbplats) eller andra uppgifter som du aktivt lämnat in vid användning av Wedin & Söderberg ABs tjänst.

7. DINA RÄTTIGHETER

Wedin & Söderberg AB har implementerat passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter och för att garantera dina rättigheter.

Du har rätt att be Wedin & Söderberg AB om att få insikt i dina personuppgifter samt att korrigera, radera eller begränsa användningarna av uppgifterna. Du har också rätt att komma med invändningar mot behandlingen av dina uppgifter. Om en sådan invändning är berättigad, får uppgifterna inte längre behandlas i dessa syften.

Under vissa omständigheter har du dessutom rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan be om att få de uppgifter du själv har lämnat till Wedin & Söderberg AB, levererade i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan du också be om att få uppgifterna överförda till en tredje part.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig:

 • Ifall de uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning samt patientdatalagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att upphöra bearbeta personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud (DPO) vars kontaktuppgifter du hittar nedan under punkt 8. Om de faktiska omständigheterna som du klagar på inte har lösts av Wedin & Söderberg AB och du önskar att gå vidare med saken, kan du klaga till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se

8.DATASKYDDSOMBUD (DPO)

Wedin & Söderberg AB har utsett ett dataskyddsombud, som du kan kontakta angående alla frågor om Wedin & Söderberg ABs behandling av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter.

Kontaktuppgifter:
Tel: 08-12 20 33 33
E-post: optiker@wedin-soderberg.se

9. LÄNKAR

Denna policy är endast tillämplig på Wedin & Söderberg AB.se. Wedin & Söderberg AB.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Wedin & Söderberg AB tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. ÄNDRINGAR AV DENNA PERSONDATAPOLICY

Denna persondatapolicy kommer att uppdateras löpande. Wedin & Söderberg AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna persondatapolicy kommer att publiceras på Wedin & Söderberg AB.se. Om det handlar om väsentliga ändringar kommer du att informeras om detta.